Warunki

sub3

Poniżej znajdą Państwo ogólne warunki świadczenia usług. Chcę, aby współpraca ze mną była przejrzysta, klarowna i przyjazna. Zapraszam do kontaktu.

 1. Jednostkę rozliczeniową stanowi strona tłumaczeniowa licząca 1500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami.
 2. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) stosuje się stronę liczącą 1125 znaków (§8 punkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego).
 3. W przypadku skanów, wydruków, fotokopii lub dokumentów elektronicznych, w których trudno z góry obliczyć liczbę znaków, oraz tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych), liczbę stron tłumaczenia określam z góry na podstawie tekstu źródłowego (oryginalnego).
 4. W przypadku skanów, wydruków, fotokopii lub dokumentów elektronicznych, w których trudno z góry obliczyć liczbę znaków, oraz tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) dokładną wartość przekładu wyceniam na podstawie tekstu docelowego (tłumaczenia), a przed przyjęciem zlecenia informuję klienta o szacunkowej liczbie stron.
 5. Dokumenty do tłumaczenia uwierzytelnionego można przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną. Jeżeli zamawiający przedstawi przy odbiorze dokument oryginalny, tłumaczenie zostanie poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku niedostarczenia lub nieokazania oryginału dokumentu, w tłumaczeniu umieszcza się adnotację, że zostało ono sporządzone z wydruku skanu, który dołącza się do tłumaczenia.
 6. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 24 listopada 2005 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326) tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego podpisem elektronicznym dokumentów elektronicznych i skanów dokumentów zamówienie przekładu, jego sporządzenie i odbiór może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś samo tłumaczenie poświadczone ma formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli jednak wymagane jest tłumaczenie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentu innego niż elektroniczny, niezbędne jest okazanie oryginału dokumentu tłumaczowi – najpóźniej osobiście przy odbiorze tłumaczenia.
 7. W celu przyspieszenia prac nad tłumaczeniem i zapewnienia spójności z terminologią stosowaną przez klienta, wraz z tekstem do tłumaczenia klient powinien przedstawić tłumaczowi ewentualne propozycje terminologiczne, materiały pomocnicze lub wcześniejsze tłumaczenia na ten sam temat.
 8. Stawkę za tłumaczenia w trybie zwykłym stosuje się do zleceń, w których dzienny nakład pracy nie przekracza sześciu stron tłumaczeniowych, przy czym termin realizacji zlecenia liczy się od dnia następującego po potwierdzeniu zlecenia.
 9. Stawkę za tłumaczenia w trybie przyspieszonym stosuje się do zleceń, w których dzienny nakład pracy przekracza sześć stron tłumaczeniowych, przy czym termin realizacji zlecenia liczy się od dnia następującego po potwierdzeniu zlecenia. Tryb przyspieszony dotyczy ponadto zleceń sporządzonych na życzenie klienta w dniu potwierdzenia zlecenia.
 10. Cennik tłumaczeń znajduje się w dziale Cennik.
 11. Podane stawki to wartości brutto. Korzystam ze zwolnienia podmiotowego i nie jestem płatnikiem VAT.
 12. Ze stałymi klientami lub w przypadku dużych zleceń możliwe jest uzgodnienie indywidualnych warunków współpracy.
 13. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną przedstawiam wycenę i termin realizacji do akceptacji klienta. Zlecenie uznaję za złożone po potwierdzeniu przez klienta akceptacji stawki i terminu realizacji.
 14. W przypadku tłumaczeń zwykłych tłumaczenie odsyłam wraz z fakturą pocztą elektroniczną. Na życzenie klienta wysyłam fakturę w wersji papierowej pocztą zwykłą.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.